Laikmets 1943
+3
Ir čupiņa ilustrētā nedēļas žurnāla „Laikmets” 1943. gada izdevumi.
Kopā varētu būt 42 gab, dažādi mēneši.
Krāsainu bildīšu tur gan nav, bet ir smukas, vēsturiskas melnbaltas.
Ar attiecīgo ievirzi, rakstiņiem un bildiņiem.
Komentāri sakārtoti pēc to ievadīšanas datuma
+5
Tu pārdod vai lielies?
+5
gan jau ka lielās. Bigij, uztaisi vēlvienu sadaļu - lielītava.
+1
Pārdod.
Ja lielītos, tad iefočētos vectēvu mundierī, grieztā koka krēslā ar pērkonīša krustiem, "Laikmets" vienā, dzelžu krustu saišķis otrā, fonā vēl viena Vācijas arhitekta portrets gleznots būtu.
Un varbūt ar Marlēnas Dītrihas vecais vinils, ar attiecīgo izdevniecību, kur smuki redzams sliktās vācijas ērglis ar pērkoņa krustu.
0
hm, varbūt, tas Dītrihas vinils ar pieejams, ja baisi vajag.
Jāpaskatās vai vēl ir. Lai opis paklausās Edgaru Liepiņu vai Prāta Vētru, pārmaiņas pēc.
0
eu-eu!
atradisi Marlenas "to" versiju - man uzreiz privatu mailu!
0
Rīt aizmetīšu to vinila foto uz privāto mailu.
Jāparokas, gan jau skapī vai pagultē vēl kaut kas atrodas, he hee.
Zīmotne ir, ar to pašu putneli un to, kas tam ķekatās.
Īsinot - visu uz epastu.

0
Nu re! Ka tik vēl nesanāk tāda kopīga štelle, ka mana vinilu soma var tikt piebāzta ar aizliegtām relikvijām pirms nosūtīšanas uz Ērgļa Ligzdu?
0
Iz «Tehwijas» precīzi 100 gadus atpakaļ:

Sihkā kronika.

Pontesewiso pilşehtâ, Lombardijas prowinzê, islaususcheeS no tureenes trako eestahdes wisi 1650 ahrprahtige: sadabujuschi slotaS kahtus un zitus sitamos, tee peekahwuschi sargus un, dseedadami strahdneeku brihwibas dseesmas, islaususchees no eejtahdes un aizgahjuschi projām katrs us sawu malu.

No BerlineS siņo, ka F. Motla atstahtoS papiros atrasts flawenà komponlsta R. Wagnerà rokraksts ar kahdas miņa nepabeigtas un lihds schim nepasihstamas operas „Hochzeit" („Kahsas") eesahkumu, kuru Wagners sahzis sarakstīt 1833. g. Manuskripts şastahwot no 36 lapas pusēm.

Antweroenê pusdeenas laikā kahdâ dimantu şliihpetawâ eegahjuschi diwi nepasihitami wihreeschi, sasehjuschi sargu un nolaupijuschi dimantus par 300,000 franku, pehz kam aisbehguschi.

No Londonas siņo, ka tur 6. nowembri par daschadàm blehdibam noteesats us 21 mehneşi zeetumâ barons F. Rônne.

Tikmehr sufcaschetes Oksfordā atkal usbrukuschaS ministrim Loid-Dschordscham, kad wiņsch uz automobiļa brauzis us kahdu sapulzi studentu klubā. Sufraschetes, mesdamas ar spruh-
tem, isdausijuschaS ministra automobiļam wişus logus, un kad wiņsch pee kluba ehkas iskahpis no automobiļa, weena sufraschete eeşweeduşi tam ģihmî şprahguşchu fasanu.

(Piebilde: minētā «sprūte», ar ko atrāvies Loids Džordžs, ventiņiski nozīmē kāli.)
0
Nez, venteniski tāds nav dzirdēts. Uz ātru roku iegūglējot, atrodas saistībā ar suitu un Stendes novadiem.
Pievienot komentāru
Komentārus rakstīt var tikai reģistrēti lietotāji tapēc ielogojies vai reģistrējies!
Aktuāli
Forums
Online [0]
Pieslēgties
Meklētājs
Viskas